Skip to main content

Bijgewerkt op 28 oktober 2023

Article 1. – Dispositions générales – coordonnées du propriétaire des sites

Deze voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (met inbegrip van mobiele sites), met inbegrip van de elementen en toepassingen, gemaakt of eigendom van de entiteit waarvan de volledige contactgegevens worden vermeld op de “contact”-pagina (hierna “de Vennootschap”) (hierna de “Sites”).

De term “gebruiker” verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Sites (hierna “Gebruiker”).

Door gebruik te maken van de Websites aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die hierop van toepassing zijn en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Als u de Voorwaarden niet accepteert, moet u afzien van het gebruik van de Sites en/of Diensten.

In geval van niet-naleving van de Voorwaarden, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang tot de Sites te weigeren, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen van derden voor alle directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit deze niet-naleving.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

U wordt daarom aangeraden de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.

Article 2. – Utilisation des Sites

In principe is het gebruik van de Sites gratis. Om bepaalde Sites te gebruiken, moet de Gebruiker zich registreren, bepaalde gegevens verstrekken en/of een toegangscode en/of wachtwoord aanmaken.

Als de Gebruiker weigert, zal het niet mogelijk zijn om de relevante delen van de Sites te gebruiken.

In het geval van betalend gebruik van bepaalde Sites, zal de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht, evenals van de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

De Vennootschap verstrekt de Gebruiker van de Sites een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde duur, die de Gebruiker toelaat de inhoud van de Sites te downloaden met als enig doel deze weer te geven op één enkele computer.

Deze licentie kan echter op elk moment zonder rechtvaardiging worden ingetrokken.

De Gebruiker kan ook een kopie afdrukken van de inhoud van de Sites, voor persoonlijk gebruik en zonder dat er enige wijziging wordt aangebracht aan de inhoud.

De Sites mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en privédoeleinden door particulieren en uitsluitend voor interne doeleinden door professionals.

Bijgevolg is elk gebruik van de Sites voor commerciële doeleinden ten strengste verboden.

Gebruikers verbinden zich ertoe geen acties te ondernemen die de Sites kunnen vernietigen of de goede werking ervan kunnen verstoren.

In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Sites op te schorten en/of te verwijderen zonder formele kennisgeving of waarschuwing.

Article 3. – Droit d’auteur et droit du producteur d’une base de données

Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Sites behoren te allen tijde toe aan de Onderneming.

De Sites en/of Diensten vormen zowel een auteursrechtelijk beschermd werk als databases waarover de Vennootschap het auteursrecht en de rechten van de producent bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van de Sites zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, arrangeren, openbaar maken, verhuren of op een andere manier exploiteren van alle of een deel van de Sites, in welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, met name elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

Article 4. – Marques et dénominations commerciales

De namen, logo’s en andere tekens die op deze Sites worden gebruikt (in het bijzonder de logo’s en namen van het Bedrijf) zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen.

Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Article 5. – Responsabilité

De Vennootschap zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Sites te verzekeren.

Behalve in het geval van opzettelijk verzuim en/of dwingende wettelijke bepalingen die het tegendeel bepalen, wijst het Bedrijf alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade (direct, indirect, materieel, immaterieel, enz.) als gevolg van :

(1) de inhoud van de Sites. De Vennootschap geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie op de Sites. De informatie die beschikbaar is op de Sites, in het bijzonder de informatie met betrekking tot de producten en diensten die te koop worden aangeboden, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het bedrijf besteedt veel zorg aan het maken, bijwerken en onderhouden van de site. Mocht de Gebruiker desondanks op de site onjuiste of verouderde informatie of schadelijke of ongeoorloofde inhoud aantreffen, of van mening zijn dat een van zijn rechten (intellectueel of ander) geschonden is, dan wordt hij dringend verzocht dit te melden aan ;

(2) het gebruik dat van de Sites wordt gemaakt;

(3) Beveiliging van de locatie. Deze bepaling is in het bijzonder van toepassing op computervirussen, fouten of fraude;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Sites. De Vennootschap garandeert niet de permanente beschikbaarheid, via alle technische middelen, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Sites of het onmiddellijk herstellen van fouten of het onmiddellijk herstellen van onderbrekingen.

De Onderneming heeft ook het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de aanvullende Sites en Services te weigeren of te beëindigen.

De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor de facturatie ervan, indien deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via de Sites, zelfs niet indien de Vennootschap hiervoor een vergoeding ontvangt, noch indien zij instaat voor de facturatie van deze diensten en/of producten voor rekening van derden.

In gevallen waarin het Bedrijf aansprakelijk wordt gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 100,00. De bovengenoemde beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid van het Bedrijf zijn van toepassing voor zover deze geldig zijn onder het toepasselijke recht.

Article 6. – Respect de la vie privée – traitement des données personnelles

De Onderneming en de Gebruiker verbinden zich ertoe om de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (RGPD).

Het Bedrijf verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die het ontvangt van de Gebruiker en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestellingen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De wettelijke grondslagen zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de Gebruiker, het voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en/of de legitieme belangen van het Bedrijf.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden, tenzij de Gebruiker anderszins toestemming geeft, alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de persoonlijke gegevens die hij aan het Bedrijf verstrekt en verplicht zich tot strikte naleving van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de personen van wie hij de persoonlijke gegevens heeft verstrekt, evenals met betrekking tot de persoonlijke gegevens die hij van zijn eigen klanten ontvangt.

Home Parquet bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verwerkt. Deze periode is in ieder geval korter dan : 3 jaar

Door hun toestemming te geven bij het invoeren of meedelen van hun persoonsgegevens of door vrijwillig verder te surfen op de Websites of bij het afsluiten van een contract met het Bedrijf, stemmen Gebruikers, naast de hierboven gedefinieerde verwerkingsactiviteiten, in met het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens op de hieronder gedefinieerde manier.

Het bedrijf verzamelt persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elke pagina van de site, IP-adressen, cookie).

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens rechtmatig te verwerken in overeenstemming met de belangrijkste principes van de Algemene Verordening inzake de Bescherming van Persoonsgegevens. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van uw recht om te worden vergeten of gewist.

Je kunt je op elk gewenst moment eenvoudig afmelden via de afmeldlinks in elke e-mail die je ontvangt.

 

Recht op toegang : Gebruikers hebben het recht om op elk moment te vragen of hun gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en voor welk doel.

 

Recht op rectificatie : de Gebruiker heeft te allen tijde het recht om op eenvoudig verzoek onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aanvullen.

 

Recht op beperking van de verwerking : Gebruikers kunnen vragen om de verwerking van hun gegevens te beperken. Dit betekent dat de gegevens in kwestie in ons IT-systeem moeten worden “gemarkeerd” en gedurende een bepaalde periode niet meer mogen worden gebruikt.

 

Recht om gegevens te wissen (‘recht om vergeten te worden’): Behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn of haar gegevens worden gewist. Als de Gebruiker de mogelijkheid van het Bedrijf om zijn/haar persoonlijke gegevens te gebruiken wil uitschakelen, hoeft hij/zij alleen maar naar het in artikel 1 vermelde adres te schrijven.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Gebruikers kunnen vragen dat hun gegevens naar hen worden verzonden in een “gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat”.

 

Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming: Gebruikers hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

 

Recht op klacht: De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Home Parquet bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: www.autoriteprotectiondonnees.be

 

Klachten kunnen op de volgende adressen worden ingediend:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Pressestraat 35, 1000 Brussel

 

Tel. +32 3274 48 O0

 

Faxnummer. +322 27448 35

 

E-mail: contect@apd-gba.be

 

Het bedrijf verplicht zich tot het implementeren van technische en organisatorische maatregelen die een adequaat beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen. Het bedrijf stelt de klant op de hoogte van elke inbreuk op persoonsgegevens waarvan het op de hoogte is.

 

Article 7. – Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens uw bezoek aan de website (“sessiecookie”) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (“permanente cookie”). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op je computer of mobiele apparaat. Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in de map van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies maken het voor bezoekers over het algemeen gemakkelijker en sneller om met de website te communiceren. Ze helpen bezoekers ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of reclame op die site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Functionele cookies zijn nodig om u in staat te stellen de Sites te bezoeken en bepaalde delen ervan te gebruiken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van de websites en formulieren invullen.
Als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat sommige onderdelen van de website niet of niet naar behoren functioneren.

De Sites plaatsen een cookie op uw computer voor statistische analyse en publieksmeting van de site en om de toegang tot de site te vereenvoudigen. Deze cookie registreert informatie over het surfgedrag van bezoekers op de site. Er wordt informatie opgeslagen die u tijdens uw bezoek invoert, namelijk bepaalde informatie over de bezoeker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker op de sites surft en de URL’s vanwaar de bezoeker op de site is gekomen.

 

Article 8. – Hyperliens

 

De Site kan links naar andere websites bevatten. Voor zover het Bedrijf deze sites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze sites. Zij kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze sites beschikbaar is. Bovendien kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, feitelijk of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites.

 

Article 9. – Juridiction et droit applicable

 

Het Belgisch recht is van toepassing op de Sites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites.